Toegang tot en gebruik van de website van de Gemeenschappelijke Intensivisten Commissie (hierna ‘GIC-online’) is onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Gebruik van GIC-online betekent de volledige aanvaarding van en instemming met deze voorwaarden.

Doel
Alle gegevens en informatie op GIC-online worden uitsluitend voor informatieve doeleinden ter beschikking gesteld. Hoewel aan de samenstelling en inhoud van GIC-online de uiterste zorg wordt besteed, kan de GIC niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist zijn.

Aansprakelijkheid
De GIC is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele schade, direct dan wel indirect, die de bezoeker c.q. gebruiker van GIC-online en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van GIC-online en/of als gevolg van het gebruik van informatie, materiaal en/of diensten van de websites verbonden aan GIC-online.

Intellectuele eigendomsrechten
GIC-online is eigendom van de GIC (de Gemeenschappelijke Intensivisten Commissie van NIV, NVA, NVVC, NVvH, NVALT en NVN). Alle auteursrechten en andere rechten van intellectueel eigendom op de inhoud van GIC-online, waaronder mede begrepen tekst, vormgeving, beelden, logo’s en geluiden, behoren toe aan de GIC of haar licentiegevers. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de GIC mag de inhoud van GIC-online niet worden verveelvoudigd, gewijzigd en/of openbaar gemaakt, in welke vorm of op welke wijze dan ook of worden opgeslagen in een geautoriseerd gegevens bestand.

Koppeling naar websites van derden
De GIC draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de websites die gelinkt zijn aan GIC-online, noch voor de informatie, software, producten en services die op of via deze sites te verkrijgen zijn. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker. De GIC aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de GIC is framing en het maken van een hyperlink naar GIC-online niet toegestaan.

Privacy
Alle door de gebruiker aan de GIC verstrekte gegevens zullen als vertrouwelijke informatie worden beschouwd en, tenzij expliciet anders kenbaar wordt gemaakt, niet door de GIC aan derden worden bekendgemaakt, behoudens indien dit bij wet is vereist of door de justitiële autoriteiten wordt verlangd.

Toepasselijk recht
Deze voorwaarden, alsmede geschillen of vorderingen die voortvloeien uit of verband houden met de voorwaarden, worden beheerst door Nederlands recht. Dergelijke geschillen en vorderingen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan een bevoegde rechter.

Wijzigingen van deze voorwaarden
De GIC behoudt zich het recht voor om de voorwaarden waaronder GIC-online wordt aangeboden zonder nadere kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zullen direct na het plaatsen ervan op GIC-online van kracht zijn.